Algemenevoorwaarden

DOQUE Algemene Voorwaarden

 

Welkom bij Doque Personal Training Gym. Hieronder vind je de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van onze diensten.

 

1. Abonnementen en Lidmaatschap

 

1.1. Bij het afsluiten van een abonnement bij Doque, ga je akkoord met een minimale contractduur zoals vermeld bij het abonnement.

1.2. Abonnementen worden na contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.

1.3. Abonnementen kunnen niet worden stopgezet of gepauzeerd tijdens de duur van het abonnement, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

2. Personal Training Credits

 

2.1. Bij aanschaf van personal training credits dienen deze binnen de contractperiode te worden opgemaakt.

2.2. Niet opgemaakte personal training credits komen te vervallen aan het einde van de contractperiode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3. De klant is verplicht zich te houden aan de afgesproken frequentie van trainingssessies per week. Indien er sessies overblijven van de maand door afzegging, ziekte of vakantie, is het de verantwoordelijkheid van de klant om deze binnen de maand erop, samen met de trainer in te plannen en te benutten. Niet-gebruikte sessies die niet binnen deze periode worden ingepland, komen te vervallen.

 

3. Automatische Incasso’s en betalingsvoorwaarden

 

3.1. Betalingen voor abonnementen en diensten worden altijd automatisch geïncasseerd vóór de aankomende les maand.

3.2. Het storneren van een automatische incasso is niet toegestaan. Bij het storneren van een betaling wordt een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht om het incassobedrag alsnog te voldoen.

3.3. Bij herhaaldelijk storneren van automatische incasso’s behoudt Doque zich het recht voor om het volledige openstaande bedrag in één keer op te eisen. 

3.4. Er worden geen terugbetalingen gedaan om welke reden dan ook, inclusief maar niet gelimiteerd tot een andere locatie, online training, ziekte en ongebruikte sessies.

 

 

 

4. Toegang tot de Gym

 

4.1. Doque behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gym te weigeren bij niet-tijdige betaling of het overtreden van de huisregels.

4.2. Trainingsafspraken kunnen niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij Doque hebben ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De klant zal steeds tijdig voor aanvang van de trainingsafspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door Doque te geven hygiëne, kleding en schoeisel voorschriften.

4.3 Bij Doque wordt discriminatie en criminaliteit in geen enleke vorm getolereerd. Indien dergelijke incidenten zich voordoen, zullen wij onmiddellijk de politie inschakelen om passende maatregelen te nemen. 

 

5. Prijsaanpassingen

 

5.1. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Doque gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Voor overige informatie van prijsaanpassingen zie aparte clausule. 

 

Clausule voor Prijsaanpassingen

 

5.1.1. Voorwaarden voor Prijsverhoging:

– Doque behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijzen periodiek aan te passen. Prijsverhogingen kunnen voortvloeien uit diverse factoren, waaronder maar niet beperkt tot inflatie, stijgende operationele kosten, verbeteringen aan de faciliteiten of wijzigingen in belastingwetgeving, zoals btw-verhogingen.

 

5.1.2. Communicatie van Prijsverhoging:

– Klanten zullen ten minste één maand van tevoren schriftelijk of per e-mail op de hoogte worden gesteld van elke voorgenomen prijsverhoging. De kennisgeving zal de nieuwe abonnementsprijs en de ingangsdatum van de prijsverhoging bevatten.

 

5.1.3. Recht op Opzegging:

– Indien een klant niet akkoord gaat met de nieuwe abonnementsprijs die de klant wordt aangeboden, heeft de klant het recht om het abonnement kosteloos te beëindigen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren binnen één maand na de datum van de kennisgeving van de prijsverhoging. Bij gebreke van opzegging binnen deze termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de nieuwe abonnementsprijs.

 

5.1.4. Ingang van de Nieuwe Prijs:

– De nieuwe abonnementsprijs wordt van kracht op de in de kennisgeving vermelde datum, mits de klant geen gebruik heeft gemaakt van het recht op opzegging zoals vermeld in artikel 1.3.

 

5.1.5. Proportionele Verhogingen:

– Prijsverhogingen zullen redelijk en proportioneel zijn, en zullen niet vaker dan één keer per kalenderjaar worden doorgevoerd, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.

 

5.1.6. Uitzonderingen:

– Deze clausule is niet van toepassing op klanten met een lopend contract waarvoor een vaste prijs gedurende de contractperiode is gegarandeerd, tenzij anders overeengekomen in de specifieke contractvoorwaarden.

 

5.1.7. BTW Verhogingen:

– Indien de overheid de btw-tarieven voor de sportbranche verhoogt, behoudt Doque zich het recht voor om de abonnementsprijzen dienovereenkomstig aan te passen. Klanten hebben het recht om hun abonnement kosteloos op te zeggen binnen één maand na de kennisgeving van de btw-verhoging, indien zij niet akkoord gaan met de aangepaste prijs.

 

6. BTW en Prijsinformatie

 

6.1. Op de diensten van Doque is momenteel het BTW-tarief van 9% van toepassing, mocht dit in de toekomst wijzigen wordt dit doorberekend naar de klant. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

7. Annulering en No-Show

 

7.1. Afspraken voor personal training dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd om in aanmerking te komen voor restitutie of het verzetten van de afspraak.

7.2. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak worden de bijbehorende credits voor personal training als gebruikt beschouwd en komen te vervallen.

7.3. Indien een trainer van Doque wegens ziekte of om welke reden dan ook verhinderd is, zal de les worden overgenomen door een andere trainer of worden verplaatst. Mocht het om welke reden dan ook niet mogelijk zijn om een fysieke training te geven, dan zal deze training worden verzorgd via een online platform zoals Skype of Teams.

 

8. Opzegging van het Abonnement

 

8.1 Het abonnement kan worden opgezegd door een schriftelijke kennisgeving aan Doque, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand en gaat in na de abonnementsduur.

8.2. Op géén enkele andere wijze (dus niét via Sms, App, Facebook, Messenger, Instagram of welk Sociaal Medium dan ook) kunt u het abonnement opzeggen. 

Er kan enkel en alleen worden opgezegd door een email te sturen naar info@thedoque.nl 

U ontvangt daarna eveneens per email een bevestiging als bewijs van de opzegging/uitschrijving met daarin uw laatste trainingssessie bij Doque.

Mocht u toch gebruik maken van een andere opzegmethode, dan wordt deze als niet geldig verklaard en is de opzegging niet akkoord!

8.3. De directie van Doque, behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen het lidmaatschap, ongeacht welk lidmaatschap, door opzegging te beëindigen indien de reglementen en voorwaarden herhaaldelijk worden geschonden.

 

 

 

9. Geschillenbeslechting en Rechtsbijstandverzekering

 

9.1. In geval van een geschil tussen Doque en de klant met betrekking tot deze overeenkomst, zullen beide partijen zich inspannen om het geschil in der minne op te lossen door middel van overleg en onderhandeling.

9.2. Indien het geschil niet in der minne kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken.

9.3. In het geval van een geschil zal Doque, indien van toepassing, gebruikmaken van de diensten van haar rechtsbijstandverzekering, waaronder maar niet beperkt tot DAS Rechtsbijstand.

9.4. Eventuele gerechtelijke kosten, waaronder advocaatkosten, die voortvloeien uit geschillen tussen Doque en de klant, zijn voor rekening van de klant.

 

10. Aansprakelijkheid voor Lichamelijk Letsel en Schade aan Persoonlijke Bezittingen

 

10.1. Doque is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke bezittingen van klanten tijdens het gebruik van onze faciliteiten of diensten.

10.2. Doque is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijke of geestelijk) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies.

10.3. Doque is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier/contract en ondertekende gezondheidsverklaring.

 

11. Verzekering voor Ongevallen en Persoonlijke Bezittingen

 

11.1. Doque adviseert klanten om zelf verzekerd te zijn voor lichamelijk letsel, schade aan persoonlijke bezittingen en andere mogelijke risico’s tijdens het gebruik van onze faciliteiten of diensten. 

 

 

 

12. Gezondheidsverklaring

 

12.1. Klanten verklaren bij aanvang van de diensten van Doque gezond te zijn en eventuele lichamelijke blessures of beperkingen voorafgaand aan de trainingssessies aan de Personal trainers van Doque te melden.

Trainingen en voedingsadviezen zijn altijd op eigen risico.

 

 

 

13. Gebruik van Beeldmateriaal

 

13.1. Doque behoudt zich het recht voor om af en toe foto’s en/of filmpjes te maken tijdens trainingssessies en evenementen.

13.2. Door deel te nemen aan trainingssessies en evenementen bij Doque stemt de klant ermee in dat dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot publicatie op de website van Doque en op sociale media kanalen zoals Instagram, Facebook en YouTube.

13.3. Indien de klant bezwaar heeft tegen het gebruik van specifiek beeldmateriaal waarop zij/hij te zien is, dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

 

14. Zomervakantieperiode en feestdagen

 

14.1. Tijdens een aaneengesloten periode van drie weken in de zomervakantie zijn onze diensten voor personal training niet beschikbaar. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om personal trainingssessies te plannen, en er zullen ook geen sessies worden uitgevoerd.

 

15. Contactgegevens

 

Voor eventuele vragen, opmerkingen of geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of onze diensten, kun je contact opnemen met Doque Personal Training Gym.

 

Contactgegevens

 

Doque Personal Training Gym: 

 

Middelweg 25-J 6191 NC Beek

Telefoonnummer: +31 (0)6 15 37 10 74

E-mailadres: info@thedoque.nl

Website: www.thedoque.nl

 

KvK-nummer: 91571448

 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

DOQUE HUISREGELS 


    1.    Algemene Gedragsregels:

    •    Respecteer andere leden, trainers en personeel ten allen tijde.

    •    Discriminatie, intimidatie of enige vorm van ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.

    •    Gebruik van ongepaste taal en gedrag is verboden.


    2.    Gezondheid en Veiligheid:

    •    Informeer je trainer vooraf over eventuele gezondheidsproblemen of blessures.

    •    Volg altijd de aanwijzingen van de trainers op om blessures te voorkomen.

    •    Meld eventuele ongelukken of gevaarlijke situaties direct bij het personeel.


    3.    Gebruik van Apparatuur:

    •    Behandel alle apparatuur met zorg en respect.

    •    Zet gewichten en andere materialen na gebruik terug op de juiste plaats.


    4.    Kleding en Schoeisel:

    •    Draag geschikte sportkleding en schoeisel tijdens het trainen.

    •    Het is verplicht om schone sportschoenen te dragen in de trainingsruimtes.


    5.    Tijdig Annuleren en Op Tijd Komen:

    •    Annuleer afspraken minimaal 24 uur van tevoren.

    •    Kom op tijd voor je geplande sessies. Te laat komen kan resulteren in een 

         verkorte sessie.


    6.    Hygiëne:

    •    Persoonlijke hygiëne is belangrijk; zorg dat je schoon en fris aan je training begint.

    •    Gebruik altijd een handdoek tijdens het trainen.


    7.    Persoonlijke Bezittingen:

    •    Doque is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen bezittingen.


    8.    Voedsel en Drank:

    •    Het is toegestaan om water mee te nemen in de trainingsruimte.

    •    Andere etenswaren en dranken zijn niet toegestaan in de trainingsruimte.


    9.    Betreden van de Zaal:

    •    Klanten mogen de trainingszaal niet betreden als er nog andere klanten bezig zijn.   

         Wacht totdat de ruimte vrij is of je trainer aangeeft dat je naar binnen mag.


    10.    Verantwoordelijkheid voor Trainingssessies en Contract:

    •    Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het benutten van hun trainingssessies binnen de  

         contractperiode.

    •    Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het contract tijdig op te zeggen na 

         afloop van de contractperiode. Indien het contract niet wordt opgezegd, wordt het 

         automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van maximaal één             

         volle kalendermaand.

        


    11.    Overtredingen en Sancties:

    •    Overtredingen van de huisregels kunnen leiden tot een waarschuwing of tijdelijke 

         schorsing.

    •    Ernstige overtredingen, zoals criminaliteit of discriminatie, zullen resulteren in 

         onmiddellijke ontzegging van de toegang en melding bij de politie. De ontzegging van 

         toegang heeft als gevolg dat de klant het resterende bedrag van het abonnement per 

         direct dient te voldoen aan Doque.


    12.    Communicatie:

    •    Bij vragen, opmerkingen of klachten kun je terecht bij de directie van Doque via 

         info@thedoque.nl.


Deze regels helpen om een veilige, respectvolle en efficiënte trainingsomgeving te waarborgen, en duidelijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheden van de klanten.